postheadericon Майнкрафт піратка» Прикарпатський онкодиспансер має МРТ

Опубліковано: 3 вересня 2008 | Переглядів: 2059

Іва­но-Фра­нківс­ь­кий об­ла­сний он­ко­ди­спа­нсер пе­рший і на­ра­зі єди­ний се­ред ана­ло­гі­чних лі­ку­валь­них за­кла­дів Ук­ра­їни має ма­гні­тно-ре­зо­нан­сний то­мо­граф. При­дба­но й­ого за де­ржа­вною про­гра­мою «Он­ко­ло­гія» — це 5 млн грн з дер­жбю­дже­ту. Сю­ди на ді­аг­но­сти­ку на­пра­вля­ти­муть хво­рих й ін­ші об­ла­сні лі­ку­валь­ні за­кла­ди.

На вста­но­вле­ння но­вої су­ча­сної апа­ра­ту­ри пі­шло чо­ти­ри мі­ся­ці і 400 тис. грн. Ос­та­нні — на ре­конс­тру­кцію ко­лиш­нь­ого ра­ді­о­ізо­то­пно­го ко­рпу­су.

Ни­ні це су­ча­сний, з єв­ро­ре­мо­нтом ко­рпус, де з ли­пня лі­ка­рі-рен­тге­но­ло­ги Ан­дрій Бе­ле­гай і Юрій Гри­го­ров про­во­дять об­сте­же­ння. За до­сві­дом їз­ди­ли до Ки­єва і на За­ка­рпа­ття, а на ве­ре­сень за­мо­вле­но пу­ті­вки на пі­вто­ра­мі­ся­чні ку­рси.

По­рі­вню­ючи комп’юте­рну і ма­гні­тно-ре­зо­нан­сну то­мо­гра­фії, го­ло­вний лі­кар ООД Во­ло­ди­мир Ро­ма­нчук на­са­мпе­ред на­го­ло­шує на не­шкі­дли­во­сті ос­тан­нь­ої.

— Як­що при комп’юте­рній то­мо­гра­фії до­слі­дже­ння про­во­дять за до­по­мо­гою рен­тге­нівс­ь­ких про­ме­нів, а от­же у сфе­рі і­оні­за­ції перебувають і па­ці­єн­ти, і лі­ка­рі, то при МРТ діє тіль­ки ма­гні­тне по­ле. Ду­же ма­ло про­ти­по­ка­зань. Мо­жна об­сте­жу­ва­ти ді­тей, ма­са ті­ла яких біль­ша 15 кг.

Що­до по­ка­зань, то осо­бли­во га­рна ді­аг­но­сти­ка кіс­тко­вої си­сте­ми, го­ло­ви і шиї, ор­га­нів ма­ло­го та­за, се­чо­ста­те­вої си­сте­ми, вну­трі­шніх ор­га­нів (крім ле­гень).

Усе це де­таль­но ро­зпи­са­но і на­пра­вле­но в об­ла­сні лі­ку­валь­ні за­кла­ди. Ро­зро­бле­но гра­фік бе­зко­што­вних об­сте­жень. Без­ко­што­вно об­сте­жу­ва­ти­муть­ся і па­ці­єн­ти ста­ці­она­ру он­ко­ди­спа­нсе­ру.

Не­за­ба­ром в об­ла­сно­му он­ко­ди­спа­нсе­рі бу­де вста­но­вле­но га­мма-те­ра­пе­вти­чний апа­рат «Ко­бальт-60» для лі­ку­ва­ння он­ко­ло­гі­чних хво­рих. Й­ого ва­ртість — 4 млн грн. Ро­зро­бле­но про­ек­тно-ко­што­ри­сну до­ку­ме­нта­цію на до­бу­до­ву при­мі­ще­ння (1,3 млн грн).

Ос­та­ннім ча­сом у лі­ку­валь­но­му за­кла­ді за­ве­рше­но ка­пі­таль­ний ре­монт опе­ра­цій­них та рен­тге­но­ло­гі­чно­го ко­рпу­су. За ко­шти мі­сце­во­го бю­дже­ту при­дба­но і вста­но­вле­но но­вий ма­мо­граф фі­рми «Сі­менс».

З 1-го липня в мережі аптек «Довголіт» стартувала програма «Забезпечимо здорове майбутнє». В рамках даної акції, пацієнтам, що прийшли зі спеціальними рецептами надається знижка, в розмірі від 10% на наступний перелік препаратів.

Фонд державного майна України повторно виставить на аукціон об`єкт комунальної власності – пакет акцій ВАТ «Обласна аптечна керуюча компанія» в розмірі 45,03%. Про це повідомили в прес-службі Фонду держмайна. Згідно з повідомленням, стартова вартість пакета становить 7 млн. 41 ти.

Міністерство охорони здоров`я України освоїло 70% з 500 млн. грн. виділених урядом на подолання епідемії грипу. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ сьогодні на прес-конференції в Києві. «На сьогодні освоєно близько 70% ці.

Сьогодні голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР та голова обласної ради Юрій ВІЛКУЛ відкрили після реконструкції Дніпропетровську районну лікарню, обладнану майданчиком для вертольоту. Це перша районна лікарня області, де щодня чергуватиме вертолітний екіпаж, я.

Інспектори Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживацької політики (Держспоживстандарт) упродовж червня-серпня 2010 року перевірили близько 230,481 тис. дал питної фасованої і мінеральної води і безалкогольних напоїв на загальну суму 3 млн. 111 тис. грн. під час.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.